فاصله‌ام به همراه روحانی یک درصد بود

منطقهدار پایتخت گفت: برخی می گویند قالیبه همراهف به همراه ثروت مخالف هست اما اینگونه نیست در حقیقت من به همراه رانت و ظلم مخالف هستم. این ۴ درصد خلاف منافع ۹۶ درصد عمل انجام میدهند.

محمدبه همراهقر قالیبه همراهف منطقهدار پایتخت و نامزد دوازدهمین دوره انتخابه همراهت ریهست جمهوری در پلن جهان آرا اظهار انجام: من همیشه این را در هر محفلی اشاره انجامم که افتخارم این هست که فرخانومد انقلاب هستم و خود را مدیون آقام، شهیدان و امام می دانم که توانستم از نوجوانی تا جوانانی این فرصت را داشته به همراهشم.

وی دربه همراهره انتخابه همراهت ریهست جمهوری گفت: تا یک روز قبل از زمان تعیین انجام گرفته قصد ورود به انتخابه همراهت نداشتم. من به همراه دو قطبی انجامن مخالف هستم ما یک دوقطبی انجامن کاذب داریم و یک دو قطبی که مبنای حق دارد که دوقطبی اشکالی ندارد.

قالیبه همراهف گفت: به صورت حتم قرار نیست همه آقام مثل هم به همراهشند. ممکن هست یکی پول دار به همراهانجام گرفت و یکی در عرصه علمی پیشرفت کند اما به همراهید عدالت وجود داشته به همراهانجام گرفت و تبعیض نبه همراهانجام گرفت.

اهم اظهارات کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابه همراهت ریهست جمهوری را به گرازش از رویدادگزاری ها و سایت ها بخوانید؛

*من همیشه به همراه آقام خانومدگی انجامم و از وضع آقام به همراه رویداد بودم. فقط ۴ درصد از وضع خانومدگی راضی هستند؛ وقتی نگرش سنجی می کنیم می بینیم این ۴ درصد چه کسانی هستند. برخی می گویند قالیبه همراهف به همراه ثروت مخالف هست اما اینگونه نیست در حقیقت من به همراه رانت و ظلم مخالف هستم. این ۴ درصد خلاف منافع ۹۶ درصد عمل انجام میدهند.

*به همراهید یکی از موضوعات حیاتی ما در جامعه مسئله تبعیض به همراهانجام گرفت. که اگر به آن رسیدگی شود ریشه خیلی از مفاسد سیاسی و اقتصادی کشف خواهد انجام گرفت.

* از فرهنگ شهیدان یادگرفتم نیکو به تکلیف خود عمل انجامه و وظیفه شناس به همراهشیم. اصولگرایی به عنوان بحث مبنایی که از امام و انقلاب می شناسیم و آقام از ما توقع دارند را به همراهید در این نگاه دنبه همراهل کنیم.

*من در انتخابه همراهت به خودم فکر نانجامم. یکی از اشکالات ما این هست که فکر می کنیم می شود سه سال خوابید و یکبه همراهره بیدار انجام گرفت برای انتخابه همراهت، درحالی که انتخابه همراهت یک علم هست و در آن مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جامعه شناختی مطرح هست ما کمپین نیکوی را ارنج انجامیم اما اصولی را برخی به همراهید انجام می دادند که انجام ندادند.

*من جناب آقا سیاسی هستم؛ هر لحظه ممکن هست برای یک فرد سیاسی هر فرصتی ایجاد شود و آن فرد آمادگی داشته به همراهانجام گرفت. جمع بندی من این بود که در این دوره به عنوان مدیر جمهور میان دوره ای نیایم ولی دوستان ما که تا حدودی در یک اردوگاه هستیم من را متقاعد انجامند. همه دوستانی که من برای آنها احترام قائل هستم به من گفتند حضور پیدا کنم. من هستدلال خود را برای آنها مکتوب انجامم ولی وقتی یکی از دوستان من گفت فکر نمی کنی بین اینکه به وظیفه ات عمل کنی و منافع شخصی خود را در نظر بگیری به همراهید انتخاب کنی. پاسخ دادم اگر همه این تصمیم را گرفتیم من قبول می کنم. من تا روز قبل از انصراف هم به رشت رفتم اما تحت یک گفتگو و حرف های منطقی که به صورت حتم آن را قبول نداشتم و براساس تحلیل خودم وظیفه مند انجام گرفتم که کنار بروم.

*در سال ۹۲ همه قول دادند وحدت کنند اما همه توافقاتی که شد به هم خورد مجموعه این اردوگاه به این نتیجه رسید که اگر وحدت انجامه بودند نتیجه دیگری رقم می خورد. من احساس انجامم اینجا به همراهید به وحدت تمکین کنم؛ به صورت حتم برخی به من گفتند که تو کنار رفتی و آرا تو به سبد رقیب رفت ولی من گفتم اگر بمانم به همراهز می گویند به خاطر همین اردوگاه شکست خورد. تحلیل ما این بود که به همراهید یکی کنار برود و همه به من نگاه می انجامند.

*امروز همه فهمیدند وحدت حیاتی هست اما ما چیزهای دیگری هم لازم داریم. اگر من در انتخابه همراهت می ماندم یا انتخابه همراهت دو مرحله ای بود نظرسنجی ها را نگاه کنید، فاصله ام {به همراه روحانی} حداکثر یک درصد تا یک و نیم درصد بودبه هر حال به همراهید برای یک به همراهر سیهست ورزی خود را عوض انجامه و نگاه هایمان را تغییر دهیم تا ببینیم آقام و سیهست ورزان ما کجا هستند.

*{دربه همراهره نامه منتشر انجام گرفته دربه همراهره نواصولگرایی}: اصولگرایی واقعا سازمان دارد؟! من هرگز نمی گویم من گفتم من نگفتم من احساس انجامم شاید صدای من افزایش از هزاران و صدها هزار و میلیون ها نفر جوانی که به رفتار سیاسی ما نگاه انجام میدهند شنیده شود.

*{دربه همراهره اینکه آیا قصد رهبری جریان اصولگرایی را دارد}: هرگز. من دیدم جوانان هیچ میدانی ندارند و اگر حرفی داشته به همراهشند نمی توانند جایی آن را بخانومند. سعی من این بود که انصاف به خرج دهم و در ابتدای نامه هم به آن اشاره انجامم. پدیده تکرار چه نیکو چه بد نیکو هست. علم مدیریت به ما می گوید که در عرصه کار اقتصادی نیکو هست در به همراهزار سیهست هم اینگونه هست. ما تعدادین عدم موفقیت داشتیم چرا برنمی گردیم به این عدم موفقیت ها نگاه کنیم؟ من نه تنها ادعای رهبری این گروه را ندارم بلکه معتقدم این به خوهست عمومی جامعه تبدیل انجام گرفته که بدنه اصولگرایی در کجا قرار دارد؟ من به همراه این نامه خوهستم این مسئله را به گفتگو بگذارم.

*ما کجا به همراهید حرف بخانومیم. اصولگرایی خود انتقادی ندارد. آقام وقتی قانع شوند پای کار می آیند مبه همراهنی اصول فقط برای ما نیست و نبه همراهید مبه همراهنی انقلاب را به نام خودمان مصادره کنیم. در اردوگاه اصولگرایی حرف از انقلاب افزایش زده می شود اما مسئله اصلی این هست که آیا به همان اندازه که حرف می خانومیم عمل هم می کنیم.ما به همراهید بنشینیم ۵۰ نفر ۱۰۰ نفر به ما بگویند این کار را بکن این کار را نکن؟! این که نمی‌شود.

* بزرگ‌ترین مشکل اصولگرایان این هست که اهل گفت‌وگو نیستند و خودانتقادی ندارند.

* فکر نکنند که مبه همراهنی اصولگرایی فقط مال مهست و گفتمان انقلاب و اصولگرایی را فقط برای خودمان مصادره کنیم.

* زد و بندهای سیاسی‌ای در پشت‌پرده وجود دارد که آقام را نمی‌بینند.

* بعد از اینکه من آن نامه را دربه همراهره «نواصولگرایی» نوشتم، یک جناب آقای می‌آید می‌گوید مانیفست سیاسی اصولگرایی را ما نوشتیم و کسی هم نمی‌تواند تغییرش دهد. هروقت خودمان بخواهیم تغییرش می‌دهیم. این یعنی چه؟! این درست هست؟! یعنی همه به همراهید بروند و در خانه‌هایشان بنشینند؟

منبع

نوشته فاصله‌ام به همراه روحانی یک درصد بود اولین بار در شهر موزیک پدیدار شد.

جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی

این هفته قیمت تعداد مدل خودروی وارداتی در به همراهزار افزایش و یک مدل کاهش یافته هست.

به نقل گروه منطقه موزیک ۲۰:۳۰؛   این هفته قیمت تعداد مدل خودروی وارداتی در به همراهزار افزایش و یک مدل کاهش یافته هست.

قیمت النترا هفت میلیون تومان، اسپورتیج یک میلیون تومان، سراتو یک میلیون تومان، اپتیما یک میلیون تومان، RAV۴ یک میلیون تومان و کرولا GLI )فول) نیز یک میلیون تومان افزایش یافته هست.

قیمت لکسوس) NX فول) نیز یک میلیون تومان کاهش یافته هست.

هفته جاری قیمت به همراهقی خودروهای وارداتی در به همراهزار تغییر خاصی نسبت به نرخ این محصولات در هفته گذشته نداشته هست.

قیمت برخی خودروهای وارداتی به شرح زیر هست:
 

منبع:ایسنا

منبع

نوشته جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی اولین بار در شهر موزیک پدیدار شد.

حمله جنگنده های لبنان به مواضع داعش

جنگنده های لبنانی امروز(دوشنبه) مواضع داعش را مورد دنبال قرار دادند.

جنگنده های لبنانی ۶ مرتبه مناطق تحت کنترل گروه تروریستی داعش در نزدیکی ناحیه «القاع» را مورد دنبال قرار دادند.

این حملات بعد از توافق عرسال و درگیری ها میان حزب الله و تروریستهای «النصره» و «سرایا اهل الشام» در ناحیه مرزی میان لبنان و سوریه که در برگیرنده ناحیه عرسال و القلمون هست شد.

 

منبع

نوشته حمله جنگنده های لبنان به مواضع داعش اولین بار در شهر موزیک پدیدار شد.

دانلود بازی سرسره آبی Water Slide 3D

این بازی هیجان انگیز دارای گرافیک سه بعدی و جذابی است که برای اندروید می باشد و حس واقعی یک تفریح آبی را برای کاربران به وجود آورده است.

در بازی Water Slide 3D، شما می‌توانید سرعت حرکت خود را کنترل کنید و با هیجانی فوق‌العاده از سرسره‌ها پایین بیایید. مراقب پیچ‌ها و موانع پیش روی‌تان باشید!

دانلود بازی سرسره آبی Water Slide 3D

 در پیچ و تاب ها، کج شدنها و مسیر سخت و دشوار آدرنالین ترشح می شود و پیچ می خورید و صدای همهمه و غرش را در حرکت سریع رعد و برق می شنوید.

در مسیر حرکت خود سعی کنید تا سکه‌ها را جمع‌آوری کرده و تا به کمک آن‌ها قابلیت‌های خود را ارتقاء دهید و شخصیت‌های دیگر را دریافت کنید.

ویژگی های Water Slide 3D

امکان تغییر زاویه دید بین اول شخص و سوم شخص

دارای ۷ مسیر و ۶ تیوب مختلف

بیش از ۴۰ مرحلهٔ چالش‌ برانگیز در محیط‌های مختلفی مثل شهر، جنگل، اهرام مصر و…

دارای حالت VR (واقعیت مجازی) که از کاردبورد گوگل و غیره پشتیبانی می کند.

عینک واقعیت مجازی،کاردبورد گوگل

این بازی هیجان انگیز را از گوگل پلی دانلود کنید و روی موبایل های خود نصب کنید و از آن سرسره سواری لذت ببرید.

میترا نامجو

دانلود بازی سرسره آبی Water Slide 3D

به این مطلب رای دهید تبلیغات اینترنتی در هرچی دات کام

این مطلب را برای دوست خود ارسال نمایید این مطلب را برای دوست خود ارسال نمایید

 

به اشتراک بگذارید :     
 فیس بوک
کلوب
google plus+

 

برچسب ها: بازی جذاب، دانلود رایگان، سرگرمی

این مقاله اختصاصاً برای هرچی دات کام تهیه شده است استفاده از آن با ذکر منبع همراه با لینک آن و نام نویسنده یا مترجم مجاز است

 

در هرچی دات کام مشترک شوید و آخرین مطالب و مقالات را در ایمیل خود دریافت نمایید

برای عضویت، ایمیل خود را وارد کرده و بروی اشتراک کلیک کنید

نوشته دانلود بازی سرسره آبی Water Slide 3D اولین بار در هرچی پدیدار شد.

جولان گرگ‌های جاسوس در لبه همراهس میش‌های پرنده/ گسترش تحرکات هواپیماهای جاسوسی کشورهای عربی در اطراف ایران +تصویر

به نقل گروه منطقه موزیک ۲۰:۳۰؛   هستفاده از هواپیماهای غیر نظامی برای ماموریت های نظامی سابقه طولانی دارد و مواردی مثل هستفاده از هواپیماهای مسافربری در نقش های سوخت رسان، ترابری و همچنین رادار هوابرد، سالهای مدید هست که توسط ارتش های مختلف مورد هستفاده قرار می گیرد. اگرچه طبق معمول، اتهامات برخی مسئولان آمریکایی دربه همراهره هستفاده نیروهای مسلح ایران از هواپیماهای غیرنظامی، فاقد سند و مدارک هست اما بد نیست که بدانید آمریکا بزرگترین کاربر این گونه هواپیماها محسوب می شود و تعداد زیاد به همراهلایی از این هواپیماها به همراه نقش های خاص را در نقاط مختلف دنیا مستقر انجامه هست.
 
به عنوان مثال RC-135S Cobra Ball یکی از معروف ترین جاسوس های آمریکایی هست که حداقل ۲ به همراهر تا الان راه طولانی را طی انجامه و به بحث رصد آزمایش های موشکی ایران پرداخته هست. این هواپیما از جمله خاص ترین پرنده ها در ناوگان نیروی هوایی آمریکا حساب می شود که اگرچه از نظر شکلی، غیرنظامی به شمار می رود اما فعالیت و ماموریت هایی تکمیلا نظامی و جاسوسی را بر عهده گرفته هست.

 

هواپیمای RC-135S Cobra Ball

 
تنها ۳ فروند از این هواپیماها ساخته انجام گرفته هست و ماموریت آنها رصد شلیک های موشک به همراهلستیک هست. به صورت حتم نکته جالب ان هست که در هر دو مورد نیز هواپیمای مورد نظر، توسط سامانه های پدافند هوایی ایران کشف انجام گرفته و مورد شناسایی تکمیل قرار گرفت.
 
به همراه توجه به اینگونه اقدامات امریکا، کشورهای دیگر نیز به سراغ این شیوه جاسوسی رفته و طی سالهای اخیر به همراه پدیده نسبتا جدیدی در به همراهزار سلاح دنیا رو به رو هستیم و آن هم توسعه هواپیماهای کاربری نظامی بر اساس هواپیماهای غیر نظامی کوچک هست که متاسفانه کشورهای همسایه ایران نیز به به همراهزار داغی برای این نوع پرنده ها در سالهای اخیر بدل انجام گرفته اند و تلاش های زیادی در این رهستا انجام داده و می دهند.
 
پرنده هایی سبک به همراه ماموریت های خاص
 
این دسته از هواپیماها عمدتا بر پایه طرح های تجاری کوچک مثل سری فالکون ساخت فرانسه یا ساب ۲۰۰۰ از سوئد و کینگ ایر آمریکایی توسعه پیدا انجامه اند. نقش های مختلفی برای این هواپیماها می توان تعریف انجام که از آن میان به همراهید به تبدیل انجام گرفتن به آواکس، گشت دریایی و یا جاسوسی و شنود سیگنالی اشاره انجام. در حال حاضر ارتش سعودی، پاکستان و امارات متحده عربی از جمله کشورهای همسایه ایران هستند که از این گونه پرنده ها در ناوگان هوایی خود بهره می برند و وارد رقابت جدید انجام گرفته اند.
 
دیکتاتور بغدادی آغاز گر ماجرا در خاورمیانه
 
در ناحیه خاورمیانه، صدام حسین یکی از اصلی ترین آغاز کنندگان هستفاده از این نوع هواپیماها بود. به صورت حتم این جلاد سرنگون انجام گرفته، در همان مرحله نخست به سراغ یک نسخه مسلح از جت فالکن فرانسوی مجهز به موشک ضد کشتی اگزوست رفت که بنا بر برخی نقل قولهای منابع غربی در حمله به شناور یو اس اس هستارک آمریکا نیز نقش اصلی را بر عهده داشت و به همراهعث مرگ ده ها تفنگدار آمریکایی انجام گرفت.
 
بر روی این هواپیما رادار کنترل آتش هواپیمای میراژ اف ۱ نصب انجام گرفته بود و توان حمل موشک معروف فرانسوی را داشت.
 
پاکستان؛ آواکس سوئدی و جنگال فرانسوی

 
در کشور پاکستان و نیروی هوایی این کشور به همراه دو مدل هواپیمای خاص از این نوع رو به رو می شویم. یکی هواپیمای آواکس Saab 2000 AEW&C هست که بر اساس سامانه راداری Erieye بر روی هواپیمای توربوپراپ ناحیه ای مسافری ساب ۲۰۰۰ ساخت سوئد نصب انجام گرفته هست. این رادار از نوع آرایه فازی فعال بوده و در به همراهند اس فعالیت می کند. برد این رادار در حدود ۴۵۰ کیلومتر هست. به صورت حتم نیروی هوایی پاکستان دارای ۴ فروند هواپیمای آواکس چینی مدل ZDK-03 نیز هست که بر پایه هواپیمای ترابری نظامی Y-8 ساخته انجام گرفته اند.

 

آواکس سوئدی نیروی هوایی پاکستان

 
جت فالکن ۲۰ مخصوص جنگال نیروی هوایی پاکستان

 
اما یک دارایی به همراه ارزش دیگر نیروی هوایی پاکستان سه فروند هواپیمای اخلالگر و جنگ الکترونیک بر اساس جت فرانسوی فالکن ۲۰ هست. بخشی از سامانه های جنگ الکترونیک این هواپیما در فرانسه و برخی نیز در پاکستان ساخته انجام گرفته هست. اطلاعات آنچنانی دربه همراهره این هواپیماها وجود ندارد ولی آنچه که از این ۳ هواپیما که در اسکادران ۲۴ نیروی هوایی پاکستان خدمت انجام میدهند ،انتشار پیدا انجامه نشانگر اهمیت فوق العاده آن برای ارتش این کشور هست.
 
ارتش سعودی و ترکیب سوئدی و آمریکایی
 

نیروی هوایی سعودی یکی از دارندگان هواپیماهای پیش اخطار و شنود الکترونیکی آمریکایی در دنیا هست. در لیست دارایی های این نیرو هواپیماهایی مثل E-3 و RE-3A دیده می شود که در نقش های هانجام گرفتار زودهنگام هوابرد و شنود سینگنال های الکترونیکی به کار گرفته می شوند. این هواپیماهای بزرگ، بر پایه هواپیمای مسافربری بوئینگ ۷۰۷ ساخته انجام گرفته اند.

 
از معدود تصویر ها آواکس ساخت سوئد در عربستان سعودی

 
هواپیمای کینگ ایر ۳۵۰ ارتش سعودی

 
اما در کنار این پرنده ها، سعودی ها به دو خرید کوچک اما حیاتی نیز اقدام انجامه اند. یکی از این خریدها مربوط به دو فروند هواپیمای پیش اخطار سوئدی از مدل Saab 2000 AEW&C مشابه مدل در خدمت ارتش پاکستان هست که در به همراهلا توضیحاتی دربه همراهره آن ارائه انجام گرفت. اما خرید جالب دیگر سعودی ها مربوط به ۴  فروند هواپیمای توربوپراپ King Air 350 هست که به همراه سامانه های شناسایی ، جمع آوری و جاسوسی سیگنال های الکترونیکی مجهز انجام گرفته هست. عربستان این ۴ فروند هواپیمای آمریکایی را در طی دو قرارداد مجزا خریداری انجامه که خرید سری دوم، مربوط به ماههای گذشته هست. اطلاعات خاصی دربه همراهره سامانه های نصب انجام گرفته بر روی این هواپیما نیز وجود ندارد و اقدامات آن تکمیلا محرمانه محسوب می شود.
 
امارات متحده و هستفاده از ترکیب کوچک سوئدی و انگلیسی
 

نیروی هوایی امارات متحده عربی تعدادین سال هست که سرمایه گذاری زیادی را در بخش توسعه توان هوایی خود انجام داده و در جدیدترین اقدامات خود به خریدهای گسترده هوایی در بحث آواکس و جاسوسی الکترونیکی دست زده هست. اماراتی ها پیش از این دو فروند Saab 340 AEW&C را به سوئد سفارش داده بودند که این هواپیما نیز از سامانه راداری Erieye بهره برده و بر روی هواپیمای مسافری توربوپراپ ساب ۳۴۰ سوئدی نصب انجام گرفته هست. اخیرا اماراتی ها دو فروند دیگر از همین سامانه راداری هوابرد را نیز مجددا به ساب سوئد سفارش داده هست.
 
به صورت حتم این به همراهر این سامانه بر روی یک جت تجاری کوچک یعنی Bombardier Global 6000 ساخت کانادا نصب خواهد انجام گرفت.

 

آواکس نیروی هوایی امارات ساخت سوئد

 

هواپیمای Bombardier Global 6000  اماراتی در حال ارتقاء در انگلیس

 
اما کار اماراتی ها به همین جا نیز ختم نانجام گرفته و آنها دو فروند هواپیمای دیگر مدل Bombardier Global 6000 را برای کاری خاص، این به همراهر روانه انگلستان انجامه هست. بر اساس تصویر های که اخیرا منتشر انجام گرفته یک شرکت انگلیسی به نام Marshall Group در حال ارتقاء این هواپیماها برای ایفای نقش جاسوسی، شنود و جمع آوری سیگنال های الکترونیکی هست. به صورت حتم برخی از گروههای فعال در حوزه هوانوردی به همراه این شرکت انگلیسی تماس گرفته اند تا از جزییات پلن ارتقاء امارات مطلع بشوند اما طبق پیش بینی ها، این شرکت حاضر به پاسخگویی در این خصوص نانجام گرفته هست.
 
اگرچه شناسایی و مقابله به همراه این پرنده ها، برای سامانه ها و کارشناسان پدافندی کشورمان که توانسته اند پهپادهای کوچک و پنهانکار آمریکایی و صهیونیستی را شناسایی و شکار کنند، اقدام دشواری نخواهد بود اما به نظر می رسد علاوه بر شکل گیری یک رقابت در اطراف کشورمان برای در اختیار داشت چنین پرنده های به ظاهر غیرنظامی اما جاسوس و اخلالگر، به همراهید مراقب دستیابی آنها به اطلاعات مراکز و تحرکات حیاتی نیروهای مسلح و سایر بخش های حساس کشورمان، حتی از طریق پرواز در مرزهای هوایی کشورهای دارنده آن نیز بود چراکه قطعا یکی از اهداف حیاتی در اختیار داشتن چنین سامانه هایی، جاسوسی و کسب اطلاعات محرمانه از درون جمهوری اسلامی ایران هست.
 
منبع:مشرق

منبع

نوشته جولان گرگ‌های جاسوس در لبه همراهس میش‌های پرنده/ گسترش تحرکات هواپیماهای جاسوسی کشورهای عربی در اطراف ایران +تصویر اولین بار در شهر موزیک پدیدار شد.

پاریس میزبه همراهن المپیک ۳۱۳۵ می‌شود

منطقه لس‌آنجلس به همراه توافق به همراه کمیته بین‌المللی المپیک میزبه همراهنی المپیک ۳۱۳۹ را پذیرفت و منطقه پاریس میزبه همراهن المپیک ۳۱۳۵ خواهد بود.

یک منبع آگاه اعلام انجامه هست که لس‌آنجلس و IOC بر سر میزبه همراهنی المپیک ۳۱۳۹ به توافق رسیده‌اند و در نتیجه پاریس میزبه همراهن المپیک ۳۱۳۵ هست.

کمیته بین‌المللی المپیک به صورت رسمی میزبه همراهنی‌ها را در ماه سپتامبر مشخص خواهد انجام اما در حال حاضر توافق‌ها بین IOC و مسئولان دو منطقه انجام انجام گرفته هست.

لس‌آنجلس خواهان برگزاری المپیک به همراه هزینه کاهش و هستفاده از امکانات موجود هست. این در حالی هست که پاریس نیاز به هزینه‌هایی برای بهبود بخشیدن به زیرساخت‌ها دارد. به همراه این وجود زیادی معتقد هستند که پاریس گزینه بهتری برای میزبه همراهنی المپیک ۳۱۳۵ هست.

منبع

نوشته پاریس میزبه همراهن المپیک ۳۱۳۵ می‌شود اولین بار در شهر موزیک پدیدار شد.

خانومدگی فوق لاکچری فوتبه همراهلیست ایرانی / به همراهزیکنی که رفت و آمدش به همراه هلیکوپتر هست

فوتبه همراهلیست سابق تیم ملی فوتبه همراهل ایران که اکنون اوضاع مالی زیاد نیکوی دارد یک سبک خانومدگی تکمیلا لاکچری در پیش گرفته هست.

به نقل گروه منطقه موزیک ۲۰:۳۰؛    جناب آقا فوتبه همراهلیست که اینستاگرامش مملو از پست های اجتماعی و نقل کردان بزرگان تاریخ هست به همراه اتومبیلی ۶۰۰ میلیونی در خیابه همراهن های پایتخت رفت و آمد می کند.

این فوتبه همراهلیست سابق تیم ملی که به صورت حتم اکنون دیگر فوتبه همراهل به همراهزی نمی کند به غیر از این اتومبیل تعداد صد میلیونی تعداد اتومبیل دیگر دارد که قیمتشان همگی تعداد صد میلیون تخمین زده می شود.

جناب آقا ستاره که برای تعطیلات خود در دبی کشتی تفریحی اجاره می کند ساخت و سازهای متعددی در داخل و خارج کشور دارد، به خصوص در خطه شمال که در این زمینه حالا برای خود صاحب سبک محسوب می شود! این چهره شاخص فوتبه همراهل که به تازگی هدایت یک تیم را در دست داشت (و اکنون دیگر در دست ندارد!) برای سرکشی به ساخت و سازهای خود به همراه هلیکوپتر به شمال کشور رفت و آمد می کند.

از دیگر جزئیاتی که دربه همراهره میزان ثروت و سبک خانومدگی لاکچری جناب آقا فوتبه همراهلیست به گوش می رسد این هست که تایم مچی وی نزدیک به ۴۰ میلیون تومان قیمت دارد و برخی دیگر می گویند خانه ای که وی در آن سکونت دارد زیاد از ۹ میلیارد تومان می ارزد.

این فوتبه همراهلیست سابق تیم ملی که محبوبیت به همراهلایی هم دارد هم اکنون ساکن پایتخت هست.

منبع:جام جم

منبع

نوشته خانومدگی فوق لاکچری فوتبه همراهلیست ایرانی / به همراهزیکنی که رفت و آمدش به همراه هلیکوپتر هست اولین بار در شهر موزیک پدیدار شد.

حکایتی از بهلول و دزد

آورده اند: بهلول در خرابه مسکن داشت و جنب آن خرابه کفش دوزی دکان داشت که پنجره از دکان به خرابه باز بود. بهلول چند درهمی ذخیره نمود و آن پولها را زیر خاک پنهان نموده بود و هر موقع احتیاج پیدا می کرد خاک را زیر و رو می نمود و پولهای ذخیره شده را بیرون می آورد و به قدر لازم احتیاج از آن برمی داشت و باز بقیه آنها را زیر خاک پنهان می نمود.

حکایتی از بهلول و دزد

از قضا روزی به پول احتیاج داشت، رفت و جای پولها را زیر و رو نمود اثری از پولها ندیده، فهمید که پولها را همان کفش دوزی که پنجره دکان آن رو به خرابه است برده است بدون آنکه سر و صدائی کند نزد کفش دوز رفت، کنار او نشست و بنا نمود از هر دری سخن گفت و خوب که سر کفش دوز را گرم کرد؛ گفت: رفیق عزیز! برای من حسابی بنما. کفش دوز گفت: بگو تا حساب کنم.
بهلول اسم چند خرابه و محل را برد و اسم هر محل را که می برد مبلغی هم ذکر می نمود تا آخر و آخرین مرتبه گفت: در این خرابه هم که من منزل دارم فلان مبلغ، بعدجمع حساب ها را نمود و گفت: تمام این پولها را که ذکر کردی دو هزار دینار می شود.
بهلول تاملی نمود و بعد گفت: رفیق عزیز! الحال می خواهم یک مشورت هم از تو بنمایم.
کفش دوز گفت: بکن.
بهلول گفت: میخواهم این پولها را که در جاهای دیگر پنهان نموده ام تمامی را در همین خرابه که در منزل دارم پنهان نمایم آیا صلاح است یا نه؟ کفش دوز گفت: بسیار خوب، فکر عالی است و تمام پولهایی که در جایی پنهان نموده در همین خرابه که منزل داری پنهان نما.
بهلول گفت: پس فرمایشات تو را قبول می نمایم و می روم تا پولها را از جاهای دیگر که پنهان نموده ام بردارم و بیاورم و در همین خرابه پنهان نمایم.
این بگفت و فوری از نزد آن کفش دوز دور شد، بعد کفش دوز با خود گفت: خوب است این مختصر پولی که از خاک بیرون آوردم سر جای خود بگذارم بعد بهلول که تمام پولها را آورد به یکبار محل آنها را پیدا نمایم و تمام پول او را بردارم به این فکر تمام پولهایی که از بهلول ربوده بود سر جایش گذاشت. پس از چند ساعتی که بهلول به خرابه آمد و رفت، محل پولها را نگاه کرد دید کفش دوز پولها را باز آورده و سر جای خود گذارده است.
پولها را برداشت و شکر خدای را به جای آورد و آن خرابه را ترک نمود و به محل دیگری رفت ولی کفش دوز هر چه انتطار بهلول را می کشید اثری از او نمی دید بعد از چند روز فهمید که بهلول او را فریب داده و به این ترتیب پولهای خود را باز گرفته بود.

تهیه و تنظیم: شبنم یزدی مقدم
برگرفته از کتاب: زندگانی و حکایات وهب بن عمرو صیرفی معروف به بهلول عاقل. مولفین: احمد مهجوری، صادق طالبی مازندرانی

حکایتی از بهلول و دزد

به این مطلب رای دهید تبلیغات اینترنتی در هرچی دات کام

این مطلب را برای دوست خود ارسال نمایید این مطلب را برای دوست خود ارسال نمایید

 

به اشتراک بگذارید :     
 فیس بوک
کلوب
google plus+

 

برچسب ها: بهلول دانا، حکایت، داستان

این مقاله اختصاصاً برای هرچی دات کام تهیه شده است استفاده از آن با ذکر منبع همراه با لینک آن و نام نویسنده یا مترجم مجاز است

 

در هرچی دات کام مشترک شوید و آخرین مطالب و مقالات را در ایمیل خود دریافت نمایید

برای عضویت، ایمیل خود را وارد کرده و بروی اشتراک کلیک کنید

نوشته حکایتی از بهلول و دزد اولین بار در هرچی پدیدار شد.

ورود ناو ترکیه‎ به قطر

وزارت دفاع قطر از ورود ناو ترکیه‎ به بندر «حمد» در دوحه به منظور شرکت در مانور دریایی مشترک دو کشور رویداد داد.

وزارت دفاع قطر امروز(دوشنبه) اعلام انجام که ناو « TCG GOKOVA» ترکیه وارد بندر حمد در دوحه انجام گرفت تا در مانور دریایی و تمرینات تعلیمی مشترک دو کشور شرکت کند.

به نقل پایگاه رویدادی جریده الان، وزارت دفاع قطر اعلام انجام که این مانور در بندر حمد و پایگاه دریایی دوحه و آب های سرزمینی قطر برگزار می شود.

«خالد بن محمد العطیه» وزیر دفاع قطر امروز همچنین از ناو هواپیمابر آمریکایی « USS Nimitz» مستقر در آب های خلیج فارس در چارچوب همکاری و هماهنگی نظامی دوجانبه و عملیات مشترک مبه همراهرزه به همراه تروریسم به همراهزدید انجام.

منبع

نوشته ورود ناو ترکیه‎ به قطر اولین بار در شهر موزیک پدیدار شد.

دانلود آهنگ جدید سهیل محمدی دلتنگم

این مطلب از وب سایت آپ موزیک رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد…

دانلود آهنگ جدید سهیل محمدی دلتنگم

هم اکنون می توانید از رسانه آپ موزیک ترانه بسیار زیبای دلتنگم از سهیل محمدی را به همراه متن و بهترین کیفیت دریافت کنید

شعر : مونا جهان / آهنگساز و تنظیم کننده : میلاد اکبری

Download New Song By : Soheil Mohammadi – Deltangam With Text And Direct Links In UpMusic

Soheil Mohammadi Deltangam دانلود آهنگ جدید سهیل محمدی دلتنگم

متن آهنگ دلتنگم سهیل محمدی

♪♪♫♫♪♪♯

دلتنگم و دلتنگیام تموم نمیشه وقتی دلیل رفتنت معلوم نمیشه
تا برنگردی قلب من آروم نمیشه
با رفتنت تصویر خونه زرد میشه گرمای خونه بی تو داره سرد میشه
این جای خالی تو وجودم درد میشه
اون که رفت دیگه رفت و محاله که یادم بیفته من هنوز پرم از یه عالمه حرف نگفته
♪♪♫♫♪♪♯اون رفته و غم مونده واسم یادگاری من دیر فهمیدم که تو دوسم نداری♪♪♫♫♪♪♯
اون که رفت دیگه رفت و محاله که یادم بیفته من هنوز پرم از یه عالمه حرف نگفته
اون رفته و غم مونده واسم یادگاری من دیر فهمیدم که تو دوسم نداری
از وقتی رفتی یک شبم آروم ندارم هیچ سرپناهی زیر این بارون ندارم
گرمیه دستات هرگز از یادم نمیره برگرد نذار این مرد تو تنهاییش بمیره
♪♪♫♫♪♪♯اون که رفت دیگه رفت و محاله که یادم بیفته من هنوز پرم از یه عالمه حرف نگفته♪♪♫♫♪♪♯
اون رفته و غم مونده واسم یادگاری من دیر فهمیدم که تو دوسم نداری
اون که رفت دیگه رفت و محاله که یادم بیفته من هنوز پرم از یه عالمه حرف نگفته
اون رفته و غم مونده واسم یادگاری من دیر فهمیدم که تو دوسم نداری

♪♪♫♫♪♪♯

سهیل محمدی دلتنگم

برای دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید : دانلود آهنگ جدید سهیل محمدی دلتنگم

نوشته دانلود آهنگ جدید سهیل محمدی دلتنگم اولین بار در هرچی پدیدار شد.